Приватним клієнтам

Кредити
Фінансова компанія надає приватним клієнтам послуги з надання споживчих кредитів
Перелік різновидів споживчих кредитів фінансової компанії
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, включаючи ліміт, на який може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування ним (від мінімального значення до максимального):
Фінансова компанія не надає мікрокредити (споживчі кредити, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладання такого договору).
В фінансовій компанії відсутні акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції.
Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.
третіх осіб, які є обов’язковими для отримання споживчого кредиту.
про надання споживчого кредиту та внутрішні правила про порядок надання фінансової послуги розміщені в розділі «Правила»
*В фінансовій компанії відсутні пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання.

1. В разі невиконання споживачем обов'язків за договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зі сплати платежів, можуть бути застосовані такі заходи:

- з клієнта може бути стягнута пеня за прострочення сплати платежів в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами за кожний календарний день прострочення. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки нарахована за порушення зобов’язань клієнта на підставі договору, не може перевищувати половини суми, одержаної клієнтом за договором;

- право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання;

- фінансова установа має право звернути стягнення на передане в іпотеку житло або інше нерухоме майно згідно із законодавством України. У разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту;

- фінансова установа має право звернути стягнення на передане в заставу рухоме майно згідно із законодавством України. У разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту;

- фінансова установа має право відступити право вимоги за договором про споживчий кредит, третім особам, залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом.

2. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін. Всі зміни та доповнення до договорів повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані сторонами.

6. Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін без погіршення умов договору для Клієнта, при цьому сторони підписують відповідну додаткову угоду.

згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зі сплати платежів, в розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.
розміщено на сторінці Національного банку України.
Ви можете за допомогою Кредитного калькулятора.
*Системи дистанційного обслуговування фінансової компанії відсутні
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.
Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про надання споживчого кредиту споживач має право відмовитися від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору споживач повідомляє фінансову компанію у письмовій формі.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору споживач зобов’язаний повернути фінансовій компанії грошові кошти, одержані згідно з кредитним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою кредитним договором.

Клієнт має право на дострокове повернення споживчого кредиту як повністю, так і частково, зі сплатою процентів за весь час фактичного користування споживчим кредитом. Договір про надання споживчого кредиту може бути достроково припинений за згодою Сторін.
*Фінансова компанія не співпрацює з кредитними посередниками при наданні послуг фізичним особам
Фінансовий лізинг
Фінансова компанія не надає приватним клієнтам послуги фінансового лізингу.
Інформація щодо процесу врегулювання простроченої заборгованості
Документи для завантаження
при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки).
про споживчий кредит новому кредитодавцю.
за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.
-
*Компанія не співпрацює з колекторськими компаніями
Порядок і процедури захисту персональних даних
Захист персональних даних
Документ для завантаження
Звернення клієнтів
У випадку виникнення зауважень чи пропозицій, кожен клієнт має можливість звернутись до фінансової компанії, обравши один з наступних способів звернення:
Письмово
Шляхом надсилання звернення через оператора поштового зв'язку або подання особисто:
Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, оф. №1/1, 1/2, 03038
E-mail
Шляхом надсилання звернення на електронну адресу:
39314440.finexpert@gmail.com
Телефон
За допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону:
+38 (044) 221 09 27
на звернення в установлений законодавством України термін або отримана відповідь не задовільнила клієнта, клієнт може звернутися до інтернет-представництва Національного банку.
Подання звернення до фінансової компанії або до Національного банку не позбавляє клієнта права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.